Pastorační centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě

Kurz ESPERANTA

Esperanto je… (1. díl): jazyk vhodný na všechno, jazyk s mnoha rysy.

Televize NOE bude vysílat zajímavý film o esperantu a esperantistech. Film, který představuje mezinárodní jazyk esperanto moderním a živým způsobem, je rozdělen do 6 dílů. První díl uvidíte v neděli 16.8. (08:15) , jeho repríza bude v pondělí 17.8., v úterý 18.8. a ve středu 19.8. , pokaždé v jiném vysílacím čase. Vysílání dalších dílů sledujte v programu televize NOE http://www.tvnoe.cz/program.html

Kdo nemá v nabídce kabelové televize nebo na satelitu tv Noe, může film sledovat živě přes internet ( http://www.tvnoe.cz/zive-pres-internet.html). Pokud se vám bude líbit, ohodnoťte jej (čím vyšší počet bodů, tím lépe) a přidejte svůj komentář na:

http://www.tvnoe.cz/detail-poradu/esperanto-je-1-dil-jazyk-vhodny-na-vsechno-jazyk-s-mnoha-rysy.html

Esperanto je mezinárodní jazyk – pokud ho neznáte, nebo si myslíte, že už nefunguje, je toto film pro vás! Zažijete vynikající atmosféru „mezinárodní rodiny“, která bydlí všude po světě a velmi ráda používá esperanto mnoha způsoby. Po zhlédnutí filmu budete vědět mnoho o „Mezinárodním jazyku“ a jeho pestré komunitě. Získáte opravdový obraz esperanta, zprostředkovaný těmi, kteří tento jazyk skutečně znají a používají. Po filmu se ho možná bude chtít i sami naučit. Film, rozdělený do 6 částí, je výsledkem tříleté práce (2005-2008) a byl vytvořen mezinárodní spoluprací mnoha nadšenců, ale především díky filmaři Rogeneru Pavinskému z Brazílie v rámci organizace E@I – www.ikso.net .

Raportaĵo de renkontiĝo en Liberec

 

Zajímavé reportáže  z Mezinárodního  kongresu a festivalu mladých esperantistů v Liberci si můžete poslechnout nebo přečíst na:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/610034

Reportáž v češtině od přímého účastníka a spoluorganizátora najdete na

Raportaĵo de renkontiĝo en Liberec

 V letošním roce,  18. - 25 července, se v ČR uskuteční 65. světový kongres mladých esperantistů,  který každoročně pořádá TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo - Světová esperantská mládežnická organizace).  Veřejná vystoupení během 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže najdete na stránkách :
http://ijk.esperanto.cz/cs/Dokumenty/Verejna-Vystoupeni/

Podrobný program je na :

 http://ijk.esperanto.cz/cs/Akce/Program/

Poprvé v historii se tento kongres bude konat na území ČR, a to ve dnech 18.-25. července 2009 v Liberci. Bude to velká akce s mezinárodním ohlasem. Při této příležitosti by měla být vydána i speciální poštovní známka. Součástí programu kongresu bude i slavnostní mše svatá, kterou bude v neděli 19. července 2009 v 10:00 hodin v libereckém arciděkanském kostele sloužit pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, který esperanto ovládá a má i učitelské zkoušky.

Všichni esperantisté i příznivci esperanta jsou srdečně zváni!

Letní esperantské studium.

Pokud se chcete naučit esperanto na letním esperantském studijním pobytu, máte možnost 10 - 18. července. Letos to bude druhé fyzické lernu!-setkání! Akci hostí slovenské městečko Modra Harmónia, které je pouhých 30 kilometrů od hlavního města Bratislavy a 90 kilometrů od Vídně.

Více informací na

http://cs.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/index.php

NOČNÍ SETKÁNÍ S ESPERANTEM
Komentované prohlídky muzea, rychlokurzy esperanta, ukázka esperantských písní apod.

Muzeum esperanta ve Svitavách

http://www.muzeum.svitavy.cz

http://www.czechtourism.com/cze/cz/docs/133premier/data/2008-09-24-1659-pohodli-mest-svitavy.html


Sobota, 13. června 2009, 17 – 24 hodin
Muzeum esperanta

Budova Ottendorferovy knihovny

Vzácné exempláře knih vydaných v esperantu nebo dokumenty týkající se esperantského hnutí v České republice i ve světě mohou od září 2008 obdivovat návštěvníci Ottendorferova domu ve Svitavách. Muzeum tohoto typu je jediným tuzemským muzeem.

Dosud bylo možné obdobná muzea navštívit pouze v Polsku či Rakousku. Součástí muzea je i badatelna vybavená například elektronickým slovníkem či knihovnou esperantské literatury. Součástí expozice jsou údaje o historii esperanta, slovníky a počítač, ve kterém si lidé mohou najít další informace o esperantu.

Od začátku listopadu 2008 je muzeum v provozu každý den.


Esperanto je neutrální mezinárodní jazyk vytvořený koncem 19. století. Má umožnit komunikaci, která nezvýhodňuje žádný národ a jeho kulturu. Základní slovní zásoba se z větší části zakládá na latině, řečtině a slovech germánského původu. Gramatika je jednoduchá bez jakýchkoli výjimek, výslovnost je shodná s písemným projevem. Pro mluvnici byla vzorem jednoduchá anglická gramatika. Esperanto se dá údajně naučit šestkrát snadněji než kterýkoli evropský jazyk.

Otevřeno:

celoročně út - pá 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
so 09:00 - 13:00
celoročně ne 13:00 - 17:00

Domluvíte se: česky

MEZINÁRODNÍ JAZYK ESPERANTO
VE SLUŽBÁCH KŘESŤANŮ A CÍRKVE

Mnozí křesťané brzy po vzniku esperanta rozpoznali jeho význam a přijali ho za svůj.
http://www.ikue.org/info/cz_info.htm

Při velikonočním požehnání Urbi et Orbi papež Benedikt VI, stejně jako jiní papežové před ním, přednesl velikonoční  pozdrav i v jazyce esperanto: Felician Paskon en Kristo resurektinta!
http://www.vatican.va/liturgical_year/easter/2009/urbi_et_orbi/urbi_orbi_en.html

Fotografie zástupců esperanta, přítomných při Urbi et Orbi a držících svůj originální transparent, najdete v dolní polovině stránek, když kliknete na odkaz :
http://www.ikue.org/pasko2009/pasko2009.htm#ESPERANTISTOJ

V bílé mikině a světle hnědých kalhotách na fotografii v následujícím příspěvku zde v této rubrice je předseda české esperantské mládeže Marek Blahuš. Po kliknutí se forografie zvětší.

Urbi et Orbi

Urbi et Orbi

Malfermu la Pordon al Kristo!

Vlajka s pěticípou hvězdou, symbolem pěti světadílů v zelené barvě naděje a křížem v papežských barvách vlála na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži od 20. do 27. července roku 2002 , kdy se zde konal 55. Mezinárodní kongres katolických esperantistů. Přijelo na něj z 11-ti zemí asi 200 stoupenců myšlenky tohoto vzájemného porozumění mezi lidmi.

Historie

Průkopníkem ideálu, pro který dokázal vypracovat i technickou pomůcku - geniálně jednoduchý, mezinárodně srozumitelný jazyk - je polský lékař a lingvista Ludvík Lazar Zamenhof (1859-1917). Ten vydal ve Varšavě v roce 1887 první učebnici esperanta, jehož ovládnutí je prý až šestkrát snazší než zvládnutí kteréhokoli ze světových jazyků. V roce 1905 se konal za účasti vynálezce Esperanta, který se vzdal všech autorských práv, ve francouzském Boulougne sur Mer první světový esperantský kongres. V roce 1908 byl založen Světový esperantský svaz (UEA), který nyní sídlí v holandském Rotterdamu a sdružuje řadu různě zaměřených organizací. V českých zemích vznikl první esperantský svaz v Brně roku 1901 a první českou učebnici esperanta vydal F.V. Lorenc v Pardubicích v roce 1890.


Esperanto a křesťané

Zmatení jazyků postihlo podle Bible lidstvo tehdy, když si troufalo samo zabezpečit svou existenci a budoucnost. Bez Boha.

"Pro většinu křesťansky orientovaných esperantistů není esperanto jen filologický projekt, ale duchovní cesta ke sblížení a jednotě.", zdůraznil při mši svaté slavené v esperantu, které je od roku 1990 uznaným liturgickým jazykem, hlavní celebrant mons. Josef Hrdlička.

Pořadatel letošního mezinárodního kongresu Katolická sekce Českého esperantského svazu (ČES) je součástí Mezinárodní jednoty katolických esperantistů (IKUE) se sídlem v Římě. Ta byla oficiálně založena v roce 1910, ale svůj časopis Espero Katolika (Katolická naděje) vydává již od roku 1903. IKUE spolupracuje úzce s Mezinárodní křesťanskou esperantskou ligou (KELI) sdružující nekatolické křesťany a s Celosvětovou pravoslavnou ligou esperantistů (TOLE). IKUE a KELI pořádají každé dva roky ekumenické kongresy.

Tam, kde se lidé spolu domluví, kde si rozumí, co kdo říká, dějí se velké věci. To vědí i ti, kterým rozdíly slouží k rozdmýchávání nenávisti a xenofobie.

V kruzích nakloněných esperantu převládá názor, že přijetí kteréhokoli národního jazyka k širšímu dialogu bude mít vždy diskriminační charakter.

Přibližně 96% obyvatel Země mluví 240 jazyky a zbylá 4% pak více než 5,5 tisíci jazyků a dialektů. Neutrální a snadná řeč ale tyto disproporce stírá. K snadnějšímu proniknutí do studia dalších cizích jazyků podle paní Hamajdové pomohlo jejímu synovi právě esperanto, které jistým způsobem může nahradit latinu a lidem s logickým myšlením další výuku jazyků usnadní. "A umožní vám navštívit i velmi vzdálené země díky výměnným pobytům v rámci kontaktů uvnitř IKUE." dodává. To potvrzuje i další účastník kongresu pan Ludvík Chytil z Přerova-Lověšic, který se s esperantem dostal mimo jiné za Polární kruh a navštívil na tři měsíce i Brazílii. Kromě ekumenického zpěvníku Adoru, misálu a Bible existuje v esperantu více než 40 tisíc přeložených titulů, vycházejí v něm časopisy a noviny, vysílají rozhlasové stanice. Možnost, že by překlad do umělého jazyka mohl být chudší než originál tříbený kulturně-historickou pamětí a staletým vývojem jazyka esperantisté nepřipouštějí. A stejně tak i otázku po počtu vyznavačů tohoto umělého jazyka považují za zavádějící, neboť velké množství příznivců esperanta zvláště z velmi chudých zemí třetího světa nemá ani na zaplacení ročních členských příspěvků, a přesto se aktivně podílejí na činnosti IKUE.

Záštitu nad IKUE převzal před dvěma lety pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, který esperanto skvěle ovládá a má i učitelské zkoušky.

Esperanto se můžete naučit i vy, netrvá to prý déle než 3 měsíce.Nejsou tam žádné výjimky, a mluvnice je velmi snadná. Už brzy se na tomto místě dozvíte, kde si najít kuzr esperanta zdarma na internetu, a kde se pořádá letní výukový tábor.

A heslo v titulku? Zkuste uhodnout víte-li, že předpona mal- značí opak a jazyk využívá nejznámější slovní kmeny z románských jazyků. Pravopis je fonetický.

Překlad titulku: Otevřete brány Kristu!

zdroj: http://www.rodinaonline.cz/archiv/2002/36/esperanto.htm

2
Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Centrum pro rodinu,Uherské Hradiště a okolí,manželství,láska,věrnost,muž,žena,dítě,mládež,seznamka, rande,svatba,příprava pro snoubence,advent,Vánoce,půlnoční mše,informace,Velikonoce,křest,zajímavé příběhy,víra,přednášky,společenství,akce,poutě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one