Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Začíná Advent. Je první neděle adventní.

Dnes se zapaluje první svíčka na adventním věnci, vždy na začátku adventního večera. Můžete  ji nechat rozsvícenou po celou dobu, co budete zpívat nebo poslouchat písničku, číst a modlit se. Potom ji nezapomeňte zhasnout.

Proč adventní věnec?
Věnec byl vždycky symbolem vítězství, pocty a radosti. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť On je "Světlo světa" (Jan 8,12).

Žehnání adventního věnce:
Tento adventní věnec je symbolem vítězství Světla nad tmou a Lásky nad nenávistí. Je vzdáním pocty Tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.
"Já jsem světlo světa", řekl Ježíš, " kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách, ale bude mít světlo života" (Jan 8,12). Věčný Bože, prosíme Tě, požehnej tento věnec i nás, a pomoz nám, abychom prožili opravdový Advent. Chceme Ti otevřít  své srdce, abys je mohl naplnit svou láskou.
Nechceme žít ve tmě. Veď nás světlem Tvé milosti. Amen.

Zajímavosti:

 Víte, že je  Bible i na internetu?

Reklama na bibli, video:
http://www.youtube.com/watch?v=gcqn54Zw2to&feature=related

Bible on-line:
http://bibleserver.com/index.php

http://www.biblenet.cz/

Můžete si také nainstalovat Bibli do MOBILU:

http://www.bible.kvalitne.cz/

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my sami.

Čtení pro dnešní den:

Ježíš Kristus se stal synem člověka, abychom my se mohli stát Božími dětmi. Pán přichází. Vyjděme Mu vstříct!  To je náš adventní úkol, to je naše příprava na setkání s Ježíšem. A jak mu máme vyjít naproti, kde ho máme hledat? Kousek po kousku objevovat Jeho podobu ve vyprávění evangelia. Plně ho poznáme až tváří v tvář. "Připravte cestu Pánu!" Tak i na nás volá předchůdce Ježíše Krista, Jan Křtitel. Ale jakou cestu, a jak ji připravit? Máme si teď v Adventu především urovnat cestu do vlastního srdce,  cestu k lidem a svou osobní cestu k Bohu. A proč každý rok znovu? Nestačilo by to udělat jednou provždy? Ne. Při každém setkání s Bohem ho poznáváme víc a víc. Poznáváme, že Bůh je nevýslovná Láska, jakou si nedokážeme ani představit. Taková, jakou celý svůj život hledáme. Tak ji pojďme hledat tam, kde je možné ji najít! Je tu opět vánoční čas se svou atmosférou pokoje, radosti a lásky.
A proč vlastně lidé už 2000 let takto slaví narozeniny Ježíše Krista?

Je mnoho otázek, které se vztahují k tajemství této vánoční události…
Ježíš Kristus se narodil v Betlémě. A nebylo to obyčejné narození. To sám Věčný Bůh sestoupil z nebe, z dokonalé radosti a slávy, na naši Zemi. Mezi potomky Adama a Evy, kteří, svedeni ďáblem, kdysi zneužili své svobody, povstali proti Bohu a odvrátili se od Něho. Přišli tak nejen o nesmrtelnost, ale i o život v ráji, plný radosti a bez utrpení. Jejich rozum a srdce se zatemnily, začali dávat přednost tvorům před Tvůrcem. Ztratili možnost dostat se do nebe a jejich vůle se naklonila ke zlému. Poznali pak svou chybu (hřích), litovali, ale už to nemohli vlastní silou nijak napravit.
Bolest, utrpení a smrt nebyly v plánu Božího stvoření, Bůh je nechtěl. Přišly na svět až v důsledku lidského hříchu. Bůh lidi miluje, slitoval se nad nimi a rozhodl se jim pomoci. Ale stálo Ho to velmi mnoho utrpení a ponížení. Předem lidem oznámil, že dostanou ještě druhou šanci. Prorok Izaiáš oznámil 700 let předem, že se Boží Syn stane člověkem a proč se to stane; prorok Micheáš předpověděl 400 let předem místo Ježíšova narození; Daniel předpověděl rok Jeho křtu a rok Jeho smrti; Jan na Něj ukázal a představil Ho lidem.
Věčný Bůh přijal lidské tělo skrze vyvolenou dívku, Pannu Marii, a narodil se do bídy a nouze. Žil jako lidé – kromě hříchu. Vstoupil do našeho světa lidské omezenosti, zloby a nenávisti, aby svým životem, utrpením a potupnou násilnou smrtí vyrovnal dluh lidstva vůči Boží Spravedlnosti. Pak už mohlo naplno zazářit Boží Milosrdenství.
Ježíš v hrobě nezůstal. Přemohl smrt, byl vzkříšen, žije a už nikdy nezemře. Cesta do nebe, věčného štěstí v Boží blízkosti, je tak znovu pro lidstvo otevřena. Těm, kdo Jeho zástupnou oběť vděčně přijmou a vstoupí do láskyplného a spolupracujícího vztahu s Ním, slíbil pomoc a podporu, aby mohli úspěšně dojít až do cíle. To je ta radostná zvěst Vánoc, proto se radujeme. Bůh tě má rád, stal se člověkem a narodil se i kvůli tobě. Přivítej Ho s otevřenou náručí!

 
Jak jen toužím,
abys prožil Advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.

Jak jen toužím znovu se narodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.

Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
 Otevři mi dveře,
chtěl bych vejít.
Já, tvůj Bůh.

 Příběh:

Srdce člověka.
Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval bodláčí zloby. Rostly tu i žahavé kopřivy pomluv, jedovaté ocúny sobectví a pýr nenávisti. Byla v ní také hluboká bažina hořkosti. Nade vším se vznášel šedavý opar lhostejnosti a netečnosti...
Nechtěla  jsem se dívat na zahradu svého srdce, a přece jsem ji měla stále před sebou. Trní hříchu tu nacházelo úrodnou půdu, přestože jsem toužila po lásce a čistotě. Naštěstí jednoho dne  přišel Zahradník.  Nevyčítal, ani se neděsil, co tu bude mít práce. Jen tiše a s úsměvem pohladil malou růžičku lásky, která se krčila v rohu mezi keři. Jak ji tam  tak rychle našel? Hned se dal do práce. Zesláblou a téměř udušenou růži vzal a přesadil doprostřed zahrady. Tam, kde předtím stál strom nevěry a nelásky...
Růže začala sílit. Zlý vítr však přinášel nová semena plevele a snažil se její krásu zničit. Poslal na ni svlačec starostí, který růži omotával a dusil.Ale Zahradník na ni nikdy nezapomněl. Vždy včas a laskavou rukou očistil každý lístek, okopal ji a pilně zaléval vodou. Postupně vysušil bažinu hořkosti a na jejím místě zasadil strom života s dobrým a chutným ovocem. Vedle růže začaly vyrůstat i další krásné květiny - tulipán milosrdenství, gerbera věrnosti, něžná sedmikráska soucitu, množství fialek pokory. Začala klíčit i bílá lilie čistoty a přátelství...

Neboj se pohlédnout do zahrady svého srdce. I k tobě může přijít Zahradník, který může změnit tvůj život. Ze  zanedbané a hynoucí duše dokáže udělat krásnou kvetoucí zahradu. Jeho jméno je Ježíš Kristus - Syn Boží.

Podle letáčku BTM (www.btm.cz), tento krásný text napsala Zdenka Grandičová. Děkujeme za něj.

28.11.2018 02:05:30
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one