Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

 STŘEDA

 
 
Co ti dá Bůh?

 Vědomí, že jsi bez podmínek milován a  přijímán.
 Vědomí, že s všudypřítomným Bohem nejsi nikdy sám.

 Cíl a smysl života v tom, že budeš lásku, kterou ti Bůh dává, rozdávat dál svým bližním.
 Naději na věčný život.

Trocha historie: Fatima. Den, kdy tisíce lidí viděli zázrak
https://www.youtube.com/watch?v=hHxvBJQCc8k
 

ADORACE

Nechej se prozářit Boží láskou ...


Pán Ježíš si někdy připadá ve svatostánku strašně osamělý. Říká:

"Lidé chodí do kostela, pokleknou před svatostánkem, pomodlí se nějakou modlitbu a jdou zpátky domů. Přijdou na mši svatou, hodinu zpívají, odříkávají modlitby a pak jdou zase domů. A nikdo se mě ani nezeptá: Ježíši, jak se máš? Nikdo mi nic nepoví o sobě. Nikdo mi neřekne: Ježíši, přišel jsem tě navštívit. Všichni si myslí, že jsem jen nějaká oplatka. Víš, jak je to těžké?"

A co ty? Přišel sis se mnou popovídat?Jsem rád, že jsi za mnou přišel. Mám tě moc rád a čekám tu na tebe s náručí plnou milostí a darů. Čím více mi budeš důvěřovat, tím více si jich odneseš s sebou. Budu rád, když budeš chtít mnoho, protože já toužím dávat mnoho, velmi mnoho. Otevři mi dokořán dveře svého nitra. Mé srdce spalují plameny mého milosrdenství, toužím je vlévat do lidských duší. Přitul se k mému srdci a já ti dám lásku a pokoj, který svět kolem tebe nikdy nepoznal a který ti nikdo nevezme.Šťastný je ten člověk, který bude žít ve stínu mého milosrdenství, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka.Já sám budu o něj pečovat a chránit ho. Chtěl bych s tebou spolupracovat na svém díle spásy, Není k tomu nutné mnoho vědět, - stačí, že i ty mne miluješ. Prokazuj i ty druhým lidem milosrdenství, skutkem, slovem nebo motlitbou. Mluv zde se mnou tak, jako bys mluvil se svým nejlepším přítelem.
Chceš mě za někoho o něco poprosit?
Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho udělal. Vypros si mnoho, neváhej prosit.-
Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které chceš utěšovat..., o nemocných, které vidíš trpět..., o zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu..., o těch, které máš zvlášť rád a na kterých ti nejvíc záleží...
Řekni mi o každém aspoň jednu větu.
A potřebuješ nějakou milost pro sebe?
Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď a přečti ji v mé přítomnosti.
Řekni mi otevřeně: trápí tě snad, že jsi pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý...,? A potom mě popros, abych ti přišel na pomoc zbavit se toho všeho.
Nestyď se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesně tytéž chyby. Ale oni se taky pokorně modlili... a později se od hříchů osvobodili.
A neváhej také prosit o své zdraví, a také i o šťastné dosažení svých cílů, jesltiže to není proti tvé svatosti, ale pro ni a pro její podporu. Co potřebuješ ještě dnes? A co zítra? Co pro tebe mohu udělat?
Kdybys věděl, jak moc tě mám rád a že si přeji ti pomoci!
Máš právě nějaký plán?
Vyprávej mi ho. - Čím se zabýváš? - Na co myslíš? - Co si přeješ? - Co mohu udělat pro tvého bratra? - Co pro tvou sestru? - Pro tvou rodinu? - Pro tvé přátele? - Co mohu udělat pro tvé spolubratry kněze? - Pro tvé představené? - Pro tvé podřízené? - Co pro ně chceš udělat?
Řekni mi: Co budí teď hlavně tvoji pozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil?
Řekni mi to, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu.

Nebo se ti dnes ani mluvit nechce? Nevadí, i lidé, kteří se mají rádi, spolu někdy jen tak mlčí. Těší se ze vzájemné přítomnosti a jen tak se na sebe láskyplně dívají a užívají si toho, že mohou být spolu.
Třeba matka Tereza z Kalkaty, pamatuješ se na ni? Ta vždy, když měla příležitost, přišla mne navštívit. A když se jí venku zvědaví reportéři ptali, co tady tak dlouho dělá a kolik modliteb se modlí, řekla jim: " Nedělám tam nic. Prostě jen sedím, dívám se na Ježíše a On se dívá na mne." Když nechápavě kroutili hlavami, vysvětlila jim, že Bůh je pro ni něco jako slunce. Jako na pláži si lehneme na lehátko a necháme se ozařovat sluncem, tak já vystavím svou duši před Bohem a nechám paprsky Jeho Lásky a Milosrdenství  na ni dopadat.

Buďme s Ježíšem kamarádi. On se stal člověkem, aby nám byl blízko, abychom mohli k Němu do nebe, a ne abychom my k němu měli nějaký studený, i když zbožný vztah. Ježíšův kamarád je každý, kdo ho má rád, je mu vděčný za vše, co pro něj ježíš udělal a plní vůli nebeského Otce. A to je, aby se všichni lidé dostali po smrti k němu do nebe - Dal nám mapu a ukázal nám cestu - život podle desatera Božích přikázání, přikázání lásky k Bohu a k člověku.

Křesťanství je někdy smutné, ačkoliv má hlásat radostnou zvěst. To proto, že do církve někdy patří i lidé, kteří ve skutečnosti v Boha nevěří.

12.12.2014 05:05:07
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one