Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

 ÚTERÝ


  Nejdřív chci vidět Pražské Jezulátko,  vzkázal papež před návštěvou ČR.
 

 23. září 2009  10:28
Papež Benedikt XVI. přistane za tři dny v Praze - a vůbec první, co chce v Česku navštívit, je nenápadný kostel na pražské Malé Straně. Přechovávají tam totiž Pražské Jezulátko. Malou sošku, které chybějí tři centimetry do délky průměrného novorozence, což je půl metru.

http://zpravy.idnes.cz/nejdriv-chci-videt-prazske-jezulatko-vzkazal-papez-fhj-/praha.asp?c=A090923_1261480_praha_taj


Sotva vystoupí z letadla, povedou papežovy kroky na pražskou Malou Stranu, do kostela Panny Marie Vítězné. Přechovávají tam totiž Pražské Jezulátko. Malou sošku, které chybějí tři centimetry do délky průměrného novorozence, což je půl metru. A někteří Češi zjistí, že tady máme něco, co zajímá velký kus světa. Papež přijíždí, aby Pražské Jezulátko objevil i pro Čechy. Místo, kde si lze vyprosit zázraky, leží v Praze jen kousek od Malostranského náměstí a jede k němu tramvaj dvaadvacítka. Je tam už celá staletí, přesto o něm našinci většinou vůbec nevědí. Zato cizinci je znají dobře.

Modlitba, kterou se modlil Benedikt XVI. při návštěvě Pražského Jezulátka:

  Dítě Ježíš.

  Pane Ježíši,
  máme tě před očima jako dítě
  a věříme, že jsi Boží Syn,
  jenž se stal člověkem
  skrze Ducha Svatého
  v lůně Panny Marie.

  Podobně jako v Betlémě
  i my, spolu s Marií a Josefem,
  anděly a pastýři,
  se ti klaníme a vyznáváme,
  že jsi náš jediný Spasitel.

  Stal ses chudým,
  abychom zbohatli z tvé chudoby:
  dej, ať nikdy nezapomínáme
  na chudé a na ty, kdo trpí.

  Ochraňuj naše rodiny,
  žehnej všem dětem celého světa
  a dej, ať nám vždy vládne láska,
  kterou jsi přinesl,
  aby činila náš život šťastnějším.

  Dopřej všem lidem, Ježíši,
  aby porozuměli poselství Božího narození,
  aby pochopili, že jsi přišel
  darovat celé lidské rodině
  světlo, radost a pokoj.

  Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
  s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
  po všechny věky věků.
  Amen


 autor: Benedikt XVI. 26. září 2009
http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=793


Legenda o vzniku Pražského Jezulátka:

Mezi jedenáctým a dvanáctým stoletím zuřily na pyrenejském poloostrově boje mezi křesťany a maury. Tenkráte stál poblíže řeky Guadalquiviru kdesi mezi Sevillou a Cordobou klášter, který vyplenili maurští nájezdníci a do jeho pobořených trosek se vrátili jen čtyři přeživší mniši. Jeden z nich, bratr Josef, vynikal obzvláštní úctou k Dítěti Ježíši a k Svaté rodině nazaretské. Jednou tento zbožný muž pracoval na zahradě, když se mu zjevilo překrásné dítě a vyzvalo jej k modlitbě. Mnich se začal modlit pozdravení andělské a když dospěl ke slovům: „požehnaný plod života tvého Ježíš“, řeklo dítě: „To jsem já!“ nato zjevení zmizelo. Však bratru Josefovi nemizela vzpomínka na ně. Nesmírně si přál, aby i ostatní spatřili Božské Dítě a rozhodl se tedy vytvořit jeho podobu. Mnoho let se pokoušel vymodelovat z vosku krásnou tvář jíž spatřil a prosil Boha, aby jej zachoval na živu dokud nedokončí svou práci, avšak stále nebyl se svým dílem spokojen. Až jednou, to už byl hodně starý, zjevilo se mu dítě znovu a řeklo: „Přišel jsem, abys mohl dokončit sošku podle mé podoby“. Bratr Josef se hned chopil práce. Okouzlen tím zjevením jako ve snu vnímal, jak jeho ruce samy hnětly měkký vosk a vytvářely tvář, kterou viděl před sebou. Hotové dílo konečně splnilo jeho dlouholetou touhu. Obličej, který vytvořil, se věrně podobal dítěti, jež měl možnost spatřit. Tehdy bratr Josef, naplněn vnitřním štěstím pravil, nyní Pane, konečně mohu opustit tento svět. Pak znaveně složil hlavu do dlaní a už se na tomto světě neprobudil, neboť Božský host jej odvedl do svého království..

Historie Pražského Jezulátka

Soška Pražského Jezulátka pochází ze Španělska a od počátku šestnáctého století byla vzácným majetkem rodiny Manriques de Lara. Do Čech se dostala roku 1556, když se Doňa Maxmiliána Maria Manriques de Lara provdala za pana Vratislava z Pernštejna a přivezla si ji s sebou do Prahy jako rodinné paladium. Když v roce 1587 provdávala svou dceru za pana Viléma z Rožmberka věnovala jim ji jako svatební dar. Mladá paní Polixena záhy ovdověla a později se provdala za nejvyššího kancléře Zdeňka Popela z Lobkovic. Když v roce 1628 ovdověla podruhé, rozhodla se svěřit sošku do opatrování karmelitánům, kteří přišli do Prahy o čtyři roky dříve a usadili se při kostele Pany Marie Vítězné na Malé Straně. Převorovi P. Ludvíkovi jí odevzdala se slovy: „V uctivosti mějte tu sošku a dobře se vám povede“.

Soška byla vystavena nejprve v oratoři, kde u ní novici řádu konali pobožnosti a občas byla vnášena do kostela, aby ji mohli uctít také věřící. Záhy se mluvilo o tom, že mnoho lidí si vyprosilo u Ježíška zdraví, které jim nedokázal vrátit žádný felčar ani učený doktor. Tehdy se mu také začalo říkat „Gratiousus Jesulus“ – Milostné Jezulátko.

Bylo to však v době třicetileté války a Praha trpěla nepřátelskými vojsky. V roce 1634 Sasové obsadili Prahu, karmelitáni byli vyhnáni a kostel byl na čas odevzdán Luteránům. Ti sochy neuctívali a tak bylo Jezulátko pohozeno mezi haraburdí za oltářem. V roce 1639 se do Prahy vrátil P. Cyril a Matre Dei, který si vzpomněl na sošku malého Ježíška. Dlouho ji hledal, až ji konečně potlučenou a špinavou nalezl. Očistil jej, postavil na staré místo a mnoho se k němu modlil za záchranu Prahy i celé země. V tom zaslechl hlas: „Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi. Dejte mi mé ruce a já vám dám svůj pokoj“. P. Cyril ustrnul a nejprve nechtěl věřit vlastnímu sluchu, pak se přeci jen odvážil, přistoupil k sošce a když jí sundal modrý plášť, ve kterém byla oděna, zjistil, že Ježíšek skutečně nemá ruce. Po dlouhém jednaní, neboť klášter byl bez peněz, se podařilo P. Cyrilovi zajistit opravu jež je dodnes na sošce patrná. Od té doby byl karmelitánský Ježíšek vystavován k veřejné úctě v kostele. Přibývalo podivuhodných divů, které se staly po modlitbě před soškou. Přibývalo také ctitelů. Jezulátko dostávalo votivní dary. Hrabata Martinicové jež měli Jezulátko ve velké úctě, mu věnovali v letech 1651 a 1655 zlaté korunky, které se žel nedochovaly. Nynější korunky pocházejí z let 1767 a 1820. Návaly poutníků k Ježíškovi byli tak velké, že nestačila kaple vedle vchodu do kostela a tak bylo v polovině osmnáctého století Jezulátko přeneseno na oltář, kde je v křišťálové skříňce zdobené stříbrnými andělíčky dodnes. Karmelitáni šířili úctu k Pražskému Jezulátku do celého světa a když 3. července 1787 museli na rozkaz Josefa II. opustit klášter i kostel, byli jeho správou pověřeni maltézští rytíři od Panny Marie pod řetězem, kteří pobožnostem před Milostným Pražským Jezulátkem vtiskli velkolepý ráz. Do celého světa se rozšířily obrázky a kopie sošky Pražského Jezulátka a v celém světe, zejména v jižní Americe a Polynésii je k tomuto Jezulátku dodnes chována velká úcta. Svědčí o tom i šatečky jež jsou Pražskému Jezulátku po celá staletí přinášeny darem a pocházejí nejen z Evropy ale i Brazílie, Filipín, Číny, Japonska, USA a mnoha dalších koutů světa.

 

Promluva  Benedikta XVI. k rodinám u Pražského Jezulátka:

Zdravím vás milé rodiny, které jste se v tak hojném počtu dostavily.
Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazaretu, svěřený Prozřetelností do laskavé péče Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny.
Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí o bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva.
Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku.
Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by si to uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či kultury, se zří Boží obraz.
To platí především pro děti. Ve svatém Pražském Jezulátku rozjímáme dětskou krásu a náklonnost, kterou Ježíš Kristus vždy projevoval nejmenším, jak čteme v evangeliu. Kolik dětí však dnes nikdo nemiluje, nepřijímá a ani si jich neváží! Kolik dětí je obětí násilí a různých forem zneužívání bez jakýchkoli zábran! Kéž by dětem byly zaručeny úcta a pozornost, které jim náleží: děti jsou budoucností a nadějí lidstva.
Chtěl bych nyní říci několik slov přímo vám, milé děti, a vašim rodinám. Na setkání se mnou jste přišly ve velkém počtu a za to vám ze srdce děkuji.
Vy, kdo jste milí srdci Jezulátka, opětujte jeho lásku a podle jeho příkladu buďte poslušní, vlídní a laskaví. Učte se být jako on oporou svých rodičů. Buďte skutečnými Ježíšovými kamarády a vždy se k němu s důvěrou obracejte.
Modlete se za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády, a modlete se i za mne. Ještě jednou vám děkuji za přijetí a ze srdce vám žehnám a vyprošuji vám všem ochranu svatého Jezulátka, jeho Neposkvrněné Matky a svatého Josefa.

16.12.2012 20:19:06
uhcpr
Výchova dětí
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one