Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.

§Promluvy a kázání. Doba postní. Velikonoce. Neděle Božího milosrdenství. Modlitby.
Zajímavé promluvy kněží a odkazy na ně.

Novéna k Božímu milosrdenství

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.

Není to jen nějaká další pobožnost či další růžencová modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit.

Novénu včetně nádherných modliteb, které nadiktoval svaté Faustyně sám Ježíš, si můžete přečíst na

http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/svatek/

 

Jak informuje oběžník olomouckého arcibiskupství Acta cuariae č.3/1986, spočívá novéna v denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů).

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš svaté sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přislíbení s ní spojené :

" Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit," slíbil Pán Ježíš a dodal: "bude-li to ... ve shodě s Mou vůlí."

" Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi milostmi."

Slovo "všemi" znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé...

Další úžasný příslib se týká HODINY SMRTI : Je to milost šťastné a pokojné smrti.

Kněží ji budou doporučovat hříšníkům jako poslední možnost záchrany. I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, získá milost od Mého nekonečného milosrdenství.

Takže byť jen jednou, ale s postojem shodným s obsahem modlitby a především s vírou, nadějí a v pokoře, s upřímnou a hlubokou lítostí nad hříchy.

Tuto milost si mohou vyprosit nejenom ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí Korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy Korunky modlit.

Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému. Modlitbou slovy této Korunky prokazujeme skutek milosrdné lásky k lidem, což je, vedle důvěry a vytrvalosti v modlitbě, nutnou podmínkou pro obdržení milostí a darů.

Rozpis letošního velikonočního zpovídání i velikonočních obřadů a bohoslužeb najdete na stránkách farnosti Uherské Hradiště, na plakátku.

http://www.farnostuh.cz/

A jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

DEN VELKÉ AMNESTIE PRO CELÉ LIDSTVO.

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
první neděle po Velikonocích

Bože,
nabízím Tvému milosrdenství svou minulost,
Tvé lásce svou přítomnost,
Tvé prozřetelnosti svoji budoucnost.

(Pater Pio)


První neděle po Velikonocích je Neděle Božího Milosrdenství, den velké amnestie pro každého člověka i pro celé lidstvo.

Ježíš říká: Chci, aby celé lidstvo poznalo mé milosrdenství.
Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať se lidé utíkají k prameni mého milosrdenství. Ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla!
Je možnost získat mnoho velkých darů a milostí. Nejzákladnější podmínka je být po dobře vykonané svátosti smíření a přistoupit v den svátku ke zdroji života - svatému přijímání.
V tento den jsou otevřena stavidla Božího milosrdenství. Tento svátek je útočištěm a otevřenou náručí Boží pro všechny lidi, zvláště pro všechny, i ty největší, hříšníky.
Je tvé srdce zraněno a potřebuje vyléčit? Modlitbou Korunky můžeš získat všechny milosti i časné dary, které potřebuješ pro sebe nebo jiné lidi!  Není to jen nějaká další pobožnost či modlitba navíc.  S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osusu a o osudu lidí, za které se budeš modlit. Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému.

Sežeň si (v obchodě nebo na internetu) Obraz Božího milosrdenství, růženec a slova modlitby, očisti své srdce od všeho špatného, vyhrad si půl hodiny času, s důvěrou a s lítostí nad tím, že jsi ty nebo někdo z lidí, za které se budeš modlit, odešel daleko od Boha, který tě miluje, a zachraň sebe i své drahé od věčné záhuby. Pak bude platit radostné: Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš.......

Modlitby i obraz - ikonu Božího Milosrdenství spolu s vysvětlením významu jednotlivých symbolů a další zajímavé informace najdete na
http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/svatek/

Obraz Božího milosrdenství

Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou je tento obraz s  nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti.

... Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný.

Více info například na  www.mirjam.mysteria.cz

Doba postní začíná výzvou: Čiňte pokání!

P. František Bršlica

Ve středu začala postní doba popelcem. Byl by to jenom prázdný zevní obřad, kdybychom ten den nezačali svoji duchovní obnovu. A to je právě čas, abychom se zeptali sami sebe: nejsem jenom zvětralou solí, která se už nehodí k ničemu, leda aby se vyhodila ven? Nejsem jenom čadící knot, který je zakrytý množstvím hříchů a šíří kolem sebe jenom čoud a zápach?

Budeme prožívat 40 dní s P. Ježíšem na poušti. Ve spojení s jeho vykupitelskou obětí, modlitbou a postem je před námi nová příležitost k vnitřní duchovní obnově. Svoji ochotu k ní jsme vyjádřili přijetím popelce. Není to tedy a nemá být pro nás jenom nezávazný obřad, ale naopak je to pro nás závazek, že chceme urovnat náš narušený vztah k Bohu.

Proto si položme otázku: „Nakolik beru své přátelství s Bohem vážně?“ Představme si vztah zamilovaných lidí! Jak by asi vydržel dlouho, kdyby některý z nich soustavně nedodržoval stanovený čas schůzky, kdyby si myslel nebo myslela na jiného, na jinou, anebo dokonce na jiné. To platí, samozřejmě, i o manželech. I když se zrovna nerozvádějí, stává se poměrně často, že dojde k zevšednění, rutině a stereotypu. To jsou pak vyježděné koleje, kde se jen těžko přehazuje výhybka.

To, co jsme si dosud řekli, platí o mezilidských vztazích. Ale tak jako zevšední muži žena a ženě muž, tak může věřícímu člověku zevšednět i Bůh. A stává se to až příliš často! Ale je tu velký rozdíl. Zatím co lidé reagují zlostí, žárlivostí a sebelítostí, Bůh na naše ochladnutí vztahu k Němu reaguje tak, že navzdory tomu všemu nás nepřestává mít rád. A my? I když se občas svůj vztah k němu snažíme nějak vylepšit, většinou zůstane jen u slibu, že se polepšíme, a vše se vrátí do starých kolejí a často v nich i zůstáváme, aniž bychom se snažili o nějakou změnu.

A tak právě postní doba je tu proto, abychom si uvědomili, že jde o náš osobní vztah k Bohu, který je třeba v nejlepším případě zbavit nánosu všednosti, ale častěji je třeba ho znovu navázat, protože byl z naší strany přerušen. Chceme-li dokázat, že nám opravdu záleží na přátelství s Bohem, pak si musíme i odepřít dovolenou věc, pak si musíme najít čas i pro Boha. Ať nám přijetí popelce po celou postní dobu připomíná: „Bože, já to s Tebou myslím opravdu vážně!“
 P. František Bršlica
 
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na
ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skrylo, a tvůj Otec,
který vidí, co je skryto, ti odplatí.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skrylo, ti odplatí.

Mt 6,l-6

 

Návštěva z jiné dimenze.

Signály z vesmíru

Dovedete si představit, jakou senzaci by vyvolala zpráva, že se někomu podařilo navázat na zemi kontakt s mimozemskou civilizací?

Stovky vědců po celém světě v astronomických observatořích pečlivě zkoumají ohromné množství rádiových signálů, které k nám přicházejí ze všech koutů vesmíru. Je to nadlidský úkol, dokonce tak velký, že byla k vyhodnocování přizvána i široká veřejnost. Může se zapojit každý, kdo vlastní počítač. Jsou mu zaslána data, poskytnut speciální program a může se začít. Je mnoho takových nadšenců, kteří si říkají: co kdybych to byl právě já, kdo objeví vyspělou inteligenci, vysílající signály ze vzdálených galaxií? To stojí za námahu. A což teprve, kdyby se podařilo navázat kontakt s bytostmi z jiné dimenze, mimo náš existující vesmír, jak o tom často vědci spekulují? Jaký poprask by asi na zemi nastal a co všechno by to pro lidstvo znamenalo!

Návštěva z jiného světa
Stále se pátrá a pátrá… A přitom v minulosti naší země byly už takové signály zachyceny a kontakt navázán. Naši Zem navštívil nesmírně vzácný host, který přicházel z nadčasové dimenze. Navštívil nás totiž samotný Stvořitel veškerého světa.

Je zarážející, jak jsou lidé fascinováni představou, že naši planetu mohli v dávné minulosti navštívit „bohové“ z vesmíru. Ale skutečnost, že k nám přišel ten, který vesmír skutečně stvořil – samotný Bůh, je nechává chladnými.

Bůh po staletí zanechával o sobě na zemi zprávy, můžeme je najít zapsané v Bibli. Již od počátků naší civilizace k nám přicházely signály od Bohem vyvolených lidí – proroků, že Bůh jednou přijde osobně na naši modrou planetu. Svůj slib plní. Přichází jako člověk, abychom ho mohli vidět, dotknout se ho, komunikovat s ním. Abychom mu mohli porozumět a aby mohl splnit svůj těžký úkol. Přichází velmi nenápadně – v lidské podobě, jako dítě jménem Ježíš – a přináší lidstvu úžasné poselství.

Poselství o naději
Ježíš vypráví o nádherném nebi, o věčném království, plném pokoje, dobra a lásky. Jeho království je tak nádherně čisté, že by se do něj žádný hříšník z našeho světa plného násilí, hříchu a zla bez jeho pomoci nedostal. Proto přichází, aby nám tuto cestu ukázal a připravil. Celým svým životem k tomu směřuje. Vybírá si přátele, které vyučuje a svěřuje jim také smysl svého příchodu: bude trpět a zemře, všechno to hrozné prožije jako člověk, aby mohli lidé znovu žít ve společenství lásky s Bohem v nebi. Ježíš. Boží Syn, se totiž rozhodl obětovat se a vzít naši vinu na sebe. Zaplatil Božské spravedlnosti náše jinak nesplatitelné dluhy místo nás. Svou smrtí a utrpením nás vykoupil z otroctví a následků našich hříchů.

A tak se i stalo. Zlo, panující v tomto světě, triumfuje vydáním Ježíše na smrt. Ježíš umírá na kříži, abychom my mohli žít! Ještě před svou smrtí říká učedníkům: „Neděste se! To vše se musí stát. Ale třetího dne vstanu z mrtvých! Mnozí z vás to zažijí. A od této chvíle každý, kdo ve mě věří, nezahyne, ale bude mít věčný život v nebi. Pak odejdu zpátky do nebe, ale opět se vrátím v den soudu a budu soudit živé i mrtvé.“ Nakonec je pověřuje, aby tuto zprávu rozšířili po celém světě.

Nabídka nového života
Ježíš odešel, ale vysílá k nám stále vstřícné signály. Nezachytí je však ani ten nejdokonalejší radioteleskop na zemi. Bůh, který disponuje nepředstavitelnými možnostmi a může číst dokonce i naše myšlenky, chce mluvit přímo k našemu srdci. Čeká jen na nás. Každý, kdo se k němu obrátí, objeví jeho existenci.

Bůh nabízí každému člověku nový život. Také Ty se můžeš k němu obrátit a poprosit jej, aby vstoupil do Tvého srdce. On nikoho neodmítne. Můžeš to říct například těmito slovy:
„Pane Ježíši, dej se mi, prosím, poznat, odpusť mi moje hříchy a naplň mé srdce tvou přítomností. Dej, abych mohl začít žít nový život již zde na zemi a jednou mohl vejít do tvého nebeského království. Amen“

zdroj: http://www.btm.cz/,

http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=303

SVĚŘME SEBE I CELÝ SVĚT BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ


Bože, milosrdný Otče,

který zjevuješ svou lásku

ve svém Synu, Ježíši Kristu

a vyléváš ji na nás

v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme

osud světa i každého člověka.


Skloň se nad námi hříšnými,

uzdrav naši slabost,

přemož všechno zlo

a dej všem obyvatelům Země

poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože,

vždy nacházeli zdroj naděje.


Věčný Otče,

pro bolestné utrpení

a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám

i k celému světu. Amen.

 

Darujme tak možnost získat nejvyšší formu Lásky sobě i všem lidem. Když Ježíš volal na kříži "Žízním," žíznil tak a toužil i po naší lidské lásce. A nepřestává toužit po opětované lásce každého člověka.

Výchova dětí
JEDNOTA OREL
http://www.orel-uh.cz/
Sportovní a kulturní aktivity, restaurace a ubytování
Jak získat lásku
Časopis pro děvčata
 Pro mladé kluky
Duchovní život
Katolický časopis on-line
katolická liter. zdarma
Komunitní web křesťanské mládeže
Těhotenství a mateřství
CENAP
Časopis

Znáte kvalitní firmy a provozovny, které pomáhají rodinám s dětmi zvládat starosti všedních i svátečních dnů?

Zázraky lásky,příběhy,láska,věrnost,dítě,rodina,rodokmen,seznamka,svatba,Advent,Vánoce,Velikonoce,Bůh,křest,modlitby,příběhy pro děti,víra, přirozené plánování rodičovství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one